Programma

Veilig thuis in een welvarend Borgerhout.

Borgerhout is een veilig district

Veiligheid Borgerhout

Borgerhout moet een district zijn waar iedereen kan wonen, werken, schoollopen en vertoeven zonder angst om overvallen, bestolen of lastiggevallen te worden. In Borgerhout mogen niet de maffiosi en andere criminelen de baas zijn, maar moeten recht en orde heersen. In Borgerhout moeten slachtoffers van crimineel gedrag aandacht en ondersteuning krijgen, en moeten daders lik op stuk krijgen. 

 1. Iedereen werkt samen aan een veiligheidscultuur: we zijn collectief verantwoordelijk voor de veiligheid in ons district. Respect voor elkaar staat daarbij centraal, want onze buren zijn elkaars beste partners als het gaat om bouwen aan een veilig district. Het stadsbestuur, districtsbestuur, de politie, de hulpdiensten, maar zeker ook de Borgerhoutenaar zelf werkt mee aan deze veiligheidscultuur, onder meer door het oppikken en doorgeven van signalen over criminaliteit, illegale economie, intrafamiliaal geweld, drugs en omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot overlast of onrust in de buurt.
 2. Het district werkt actief samen met de stadsmariniers die de N-VA wil invoeren in onze stad. De stadsmariniers brengen mensen en diensten samen om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen. Ze worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester en krijgen eigen bevoegdheden en middelen om hun opdracht succesvol te kunnen aanpakken. Stadsmariniers werken zo veel mogelijk ter plaatse, ze zijn aanspreekbaar voor bewoners en handelaars, ze kennen de buurt door en door en ze werken hiervoor samen met het betrokken districtsbestuur.
 3. Buren kijken uit voor elkaar. De bestaande BIN’s (Buurtinformatienetwerk) en BINZ’s (Buurtinformatienetwerk zelfstandigen) maken we beter bekend en we willen ook de nieuwe bewoners en handelaars sensibiliseren om zich hierbij aan te sluiten.
 4. Onder de N-VA is er een versnelling hoger geschakeld in de War on Drugs en de strijd tegen druggerelateerde criminaliteit. In Borgerhout moet dit prioriteit blijven, om de drugshandel en de daarmee verbonden criminaliteit terug te dringen. Ook het districtsbestuur moet hier binnen de bevoegdheden maximaal op inzetten. 
 5. Het district werkt mee met de bestuurlijke handhaving waarmee de N-VA de illegale, door criminelen gecontroleerde economie in onze stad te lijf wil gaan.
 6. We werken mee aan de ketenaanpak tegen radicalisering, om te voorkomen dat Borgerhoutse jongeren in het netwerk van criminelen belanden. Als dat toch gebeurt, wordt er door alle bevoegde diensten actief opgetreden.  
 7. Camera’s in het straatbeeld versterken het veiligheidsgevoel en ondersteunen de overheid bij handhaving en preventie. Van de 500 extra bewakingscamera’s die de N-VA tegen 2024 wil plaatsen in onze stad (een verdubbeling tegenover vandaag), moet er een aanzienlijk aantal in Borgerhout komen, zowel intra als extra muros. Ook in overlastgevoelige buurten of plaatsen willen we veel sneller verplaatsbare camera’s voorzien om de overlast of terugkerende criminaliteit te bestrijden.
 8. Elke ingreep op het openbaar domein, (her)aanleg van straten, pleinen, groengebieden en vertoefplekken, wordt bekeken met een veiligheidsbril. Op sommige plaatsen zorgen zitbanken voor overlast, op andere plaatsen niet, we trekken donkere hoekjes open, we zorgen dat ingesloten ruimten doorwaadbaar worden en overzichtelijk blijven …
 9. We tolereren het nafluiten of naroepen van ongepaste opmerkingen absoluut niet. Iedereen moet zich veilig voelen op straat en gaat respectvol met elkaar om. 
 10. Er wordt een strikte nultolerantie gehanteerd tegenover elke vorm van geweld tegen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulanciers, …) en stads- en districtsmedewerkers.
 11. Er moet streng opgetreden worden tegen verkeersagressie en gevaarlijk en asociaal verkeersgedrag, zoals overdreven snelheid, fout- en/of dubbelparkeren en andere vormen van overlast, in Borgerhout. Dit met bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen.
 12. We stimuleren verenigingen om hun lokalen te beveiligen tegen diefstal, via infrastructuursubsidies. 
 13. De Antwerpse politie is altijd bereikbaar voor de inwoners van Borgerhout, komt snel ter plaatse wanneer er problemen zijn en is zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar in onze straten. 
 14. Het districtsbestuur en de politie plegen regelmatig overleg, om kort op de bal te kunnen spelen en als partners te werken aan de veiligheid in ons district.  
 15. Jaarlijks geeft de politie aan het districtsbestuur uitleg over de criminaliteitscijfers gemeten in Borgerhout en de acties die ze nemen ter verbetering ervan.
 16. Organisaties en hun medewerkers die subsidies ontvangen en met deze overheidsmiddelen moeten bijdragen aan de opbouw van de samenleving, hebben een voorbeeldfunctie. Zij tonen deze voorbeeldfunctie in hun dagelijks werk en wijzen erop dat sociaal onaangepast gedrag (naroepen, spugen, auto’s tegenhouden, zwerfvuil achterlaten, hulpdiensten of stadsmedewerkers lastigvallen …) niet aanvaardbaar is.

Borgerhout is een bereikbaar district

Er is de afgelopen jaren veel te weinig geïnvesteerd in de straten, pleinen en groenvoorzieningen in ons district en dat zie je op straat. 73% van de Borgerhoutenaren is niet tevreden over de staat van de wegen, fiets- en voetpaden. Daar willen wij verandering in brengen door opnieuw te investeren in onze wijken. De tijd dat de Borgerhoutse wijkbewoner wordt gegijzeld door politieke onwil om te investeren, moet voorbij zijn!

De straat moet toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én de auto. Gezinnen van werkende ouders en kinderen die tussen thuis, werk en school moeten pendelen, hebben immers vaak nood aan de auto. Wij willen dit dan ook niet uitsluiten, door parkeerplaatsen weg te nemen of straten te knippen. De auto is natuurlijk niet de heilige koe, voor korte afstand stimuleren we om te voet of met de fiets te gaan. Daarom moet het Borgerhouts openbaar domein goed uitgerust zijn om veilig en comfortabel te wandelen of te fietsen. En uiteraard geven we veel aandacht aan verkeersveiligheid voor elke verkeersdeelnemer. Wij kiezen voor een Borgerhout dat beweegt en veilig is.

17. Aan de hand van de ‘staat van de straat’ pakken we de straten met de grootste noden aan. We investeren in het wegdek, de voet- en fietspaden, riolering, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. 

18. De Borgerhoutse voetpaden liggen er op sommige plaatsen zo erbarmelijk bij dat bewoners er struikelen of op straat moeten wandelen. Slechts 27,5% van de Borgerhoutenaren is tevreden met de staat van de voet- en fietspaden, het laagste cijfer van de hele stad. 43,9% van de bewoners vindt dat de straten en voetpaden er netjes bijliggen; ook het laagste cijfer van de hele stad. Dit moet dringend beter! Daarom stellen we een voetpadenplan op: we pakken de voetpaden structureel aan, te beginnen met de meest dringende. Gedaan met losliggende tegels, plasvorming, onkruid … We zorgen voor comfortabele en goed onderhouden voetpaden in heel Borgerhout!

19. Heraanlegprojecten worden steeds getoetst op de toegankelijkheid voor minder mobiele weggebruikers. Ook tijdens het uitvoeren van de projecten staan minder mobiele weggebruikers en zwakke weggebruikers centraal bij het uitwerken van de verkeersomleidingen.

20. We willen de veiligheid en het comfort van de fietspaden verbeteren door een goed onderhoud van de bestaande fietspaden en door bij nieuwe fietspaden of bij heraanleg egaal materiaal te gebruiken (bv. asfalt).

21. We pleiten voor de snelle opening van de ongebruikte premetrostations Drink, Foorplein en Carnot. Dit is nodig om een betere en fijnmazigere bediening van de metro van de Borgerhoutse woonwijken erboven te krijgen. Met het versterken van het metronetwerk kan worden ingezet op ontbussing van de Turnhoutsebaan. Aan de rand kan overgestapt worden van de bus op de metro. Daardoor kunnen we de vrije bedding/busbaan op de Turnhoutsebaan opheffen.

22. Door de opheffing van de vrije bedding/busbaan, komt er naast de 2x1-weg en de parkeerstroken aan beide zijden ruimte vrij voor de aanleg van brede voet- en fietspaden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Deze fietspaden vullen de parallelle fietsstraatas in de naastliggende woonwijken aan. Deze dubbele structuur zal zorgen voor de nodige fietscapaciteit. Als dit gerealiseerd is, kan de gehele Turnhoutsebaan intramuros worden heraangelegd.  

23. Het vergeten dossier over de heraanleg van het Laar willen we terug op de agenda plaatsen. In samenspraak met de buurt maken we een gedragen plan op.

24. Na jaren uitstel willen wij de Gitschotellei dringend grondig aanpakken, samen met de districten Berchem en Deurne. We hebben aandacht voor een kwaliteitsvolle rijweg, veilige en comfortabele fietspaden en het behoud – en liefst uitbreiding – van het huidige aantal bomen en parkeerplaatsen. Tegelijkertijd maken we ook van het Vosplein een toegankelijk plein waar het aangenaam vertoeven is.

25. Ook de Collegelaan pakken we eindelijk aan en richten we in als essentiële schakel van het fietsroutenetwerk, tussen de fietsostrade langs de E313 en het Ringfietspad.

26. We onderzoeken een fietsverbinding van de Engelselei over het Lt. Naeyaertplein, achter het zwembad door, over de Plantin en Moretuslei om zo uit te komen op de Draakplaats.

27. We staan achter de plannen van de Kroonstraat en willen deze werken snel uitvoeren, inclusief verkeersdrempels en veilige invoegmogelijkheden voor fietsers.

28. We werken mee aan de heraanleg van de fiets- en voetpaden op de Plantin en Moretuslei.

29. N-VA Borgerhout wil geen knips in de straten. Knippen is zelden een goede oplossing en verschuift de overlast naar andere straten in de omgeving. Door een vlotte doorstroming en optimalisering van de bestaande doorstroming vermijden we dat door knips en éénrichtingswegen het verkeer onnodige kilometers moet afleggen. Door slimme maatregelen ontmoedigen we het sluipverkeer door woonwijken. Hierbij vermijden we dat we bewoners zelf te veel overlast bezorgen. 

30. Kruispunten op drukke wegen worden zoveel mogelijk conflictvrij gemaakt. We zorgen voor extra veiligheid aan oversteekplaatsen en schoolomgevingen. Verkeerslichten die nog niet uitgerust zijn met slimme technologie moeten de komende jaren voorzien worden van deze technologie zodat een vlotte doorstroming gegarandeerd wordt.

31. Ons district heeft dankzij de N-VA een eerste fietsstraat, parallel aan de Turnhoutsebaan. Hier hebben fietsers een veilige route en kunnen zij de volledige weg gebruiken. We willen samen met de stad bekijken waar er nog fietsstraten kunnen aangelegd worden in het kader van een functioneel fietsnetwerk.

32. Wegen die te breed zijn en daardoor uitnodigen tot hard rijden worden, in afwachting van een definitieve heraanleg, door tijdelijke maatregelen (bv. drempels, asverschuivingen …) aangepast.

33. Met snelheidsinformatieborden sensibiliseren we de automobilisten om zich te houden aan de voorgeschreven snelheid. 

34. De reeds afgebakende zones 30 worden ingericht om de snelheid te beperken. Iedere zone 30 krijgt duidelijk leesbare in- en uitgangen. In de zone 30 herinneren we de gebruiker aan het snelheidsregime door stempels en ook door fysieke maatregelen die harder rijden verhinderen of toch bemoeilijken. Op de doorgangswegen is 50 km/uur toegelaten. Op deze wegen zorgen we zoveel mogelijk voor aparte en veilige fietsinfrastructuur.

35. We zetten maximaal in op verkeersveiligheid van én naar school. Scholen kunnen waar mogelijk een schoolstraat organiseren en een veilig schoolrouteplan opmaken. Ook de schoolroutes worden fiets- en voetgangervriendelijk gemaakt. Hierbij worden leerlingen mee ingeschakeld om via de Route2School-app hun schoolroutes verder in kaart te brengen.

36. We zijn voorstander van deelmobiliteitssystemen: deelfietsen, deelauto’s, deelscooters, deelbakfietsen … Er wordt gezorgd voor extra voorzieningen voor fiets- en autodelen. 

37. De N-VA zet in op een realistisch parkeerbeleid, waarbij het aantal parkeerplaatsen wordt behouden. Als er bij heraanleg van straten en pleinen toch parkeerplaatsen moeten verdwijnen, dan worden deze gecompenseerd door creatie van nieuwe parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving.

38. We zetten in op buurtparkings en -garages, zodat de Borgerhoutenaar dicht bij huis kan parkeren. We denken hierbij aan de braakliggende terreinen ter hoogte van het kruispunt van de Stenenbrug met de Turnhoutsebaan.

39. Ook voor fietsen voorzien we meer en, waar mogelijk, beveiligde fietsparkeerplaatsen.

40. In heel Borgerhout extra muros wordt een efficiënt systeem van bewonersparkeren ingevoerd, met twee bewonerskaarten per gezin. Werknemers en ondernemers die in het gebied werken, zullen de mogelijkheid hebben om een (betalende) parkeervergunning te verkrijgen. Ondernemers dragen immers bij aan de welvaart van Borgerhout.

41. In het kader van de Over De Ring-projecten willen we de noordkant van Spoor Oost uitbouwen tot een volwaardig mobiliteitsknooppunt. Hier kan je je fiets of auto veilig achterlaten en kan je vlot overstappen van de bus op de Velo of de tram of premetro. Zo houden we het busverkeer uit het stedelijk weefsel en verlichten we het parkeerprobleem in Borgerhout intra-muros. Ook de lange-afstandsbussen stoppen en vertrekken aan Spoor Oost. 
Spoor Oost willen we inzetten als evenementenparking, niet alleen voor het Sportpaleis, maar ook voor onder andere Trix en De Roma.

Borgerhout is een welvarend district

Ondernemers zorgen voor jobs en welvaart in ons district, maar ook voor leven in de brouwerij. Daarom beschouwen wij onze lokale ondernemers als belangrijke partners in het bestuur van het district. We moedigen aan dat mensen in Borgerhout een zaak uit de grond stampen en zorgen ervoor dat eerlijke handel kan groeien in ons district. 
We geven in Borgerhout ruimte aan cultureel en creatief ondernemerschap om van BoHo het SoHo van Antwerpen te maken.

Samen met de stad werken we aan een kordate aanpak van handelszaken die het imago van ons district naar beneden halen en/of verweven zijn met de illegale economie of die door hun activiteiten het gevoel van veiligheid en rust schaden. Zo krijgen eerlijke handelaars alle kansen om te ondernemen in ons district. 
De N-VA wil inzetten op een ondernemend, actief en creatief klimaat in Borgerhout. We zien in Borgerhout specifiek ruimte voor cultureel ondernemerschap. Galerijen, kunst en creatieve economie maken van BoHo het SoHo van ’t stad.
Spoor Oost wordt ingevuld als groene KMO-zone, waar ruimte is voor ambachten en niet-vervuilende, innovatieve maakindustrie. 
Er is nieuw leven geblazen in de centers onder het spoor langs de Engelselei. Startende en kleine ondernemingen vinden hier ruimte om te ondernemen en te groeien. 
De lokale economie geeft uitstraling aan ons district en zorgt voor dynamiek in de wijken. Voor de N-VA is een sterke actieve winkelas de verbindende ruggengraat van de wijk, daarom willen we zuurstof en ondersteuning geven aan de belangrijkste Borgerhoutse winkelstraten: de Gitschotellei, de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan. 
Om deze winkelassen te versterken zijn investeringen in hard- en software noodzakelijk. Met hardware bedoelen we de aanpak van de openbare ruimte en van de panden zelf. Als districtsbestuur willen we investeren in aantrekkelijke, toegankelijke en propere winkelstraten. Samen met de stad nemen we initiatieven om de bedrijvenpanden aantrekkelijk te maken of te houden en leegstand te bestrijden.
De software richt zich op communicatie en promotie van evenementen en activiteiten rond de winkelassen. We betrekken ondernemers, handelaars en horeca bij Borgerhoutse activiteiten en zetten samen acties op die de dynamiek in ons district versterken.
Regelmatig overleg tussen het district en de ondernemersverenigingen is van cruciaal belang. Zeker bij de opstart van en tijdens openbare werken. 
We ondersteunen onze ondernemersverenigingen en hun initiatieven, zoals BorgerRio, de eindejaarsverlichting …. Deze ondersteuning is voornamelijk praktisch, logistiek en  - waar zinvol - een gerichte financiële ondersteuning.
We willen de lokale economie ondersteunen en onze bewoners stimuleren om te winkelen in eigen buurt. Concreet promoten we het buurtwinkelen door onder meer:
-    duurzame boodschappentassen te voorzien met promotie voor de Borgerhoutse handelszaken;
-    ondersteuning te geven aan het opzetten van een dienst voor het leveren van pakketten van de Borgerhoutse handelszaken en hierbij de werkzoekenden en vrijwilligers te betrekken;
-    welkomst- en kennismakingspakketten te voorzien voor nieuwe Borgerhoutenaren;
-    cadeaubonnen voor Borgerhoutse handelszaken te ondersteunen.
Kwalitatieve hotels, restaurants en cafés zorgen voor leven in Borgerhout, daarom willen we promotie maken voor onze lokale horeca. 
We willen initiatieven opzetten om de markt op het Laar nieuw leven in te blazen en meer en kwalitatieve marktkramers aan te trekken. 
In samenwerking met de stad en de handelaars onderzoeken we de mogelijkheid om op de Gitschotellei avondmarkten te organiseren, die mogelijks omkaderd kunnen worden door lokale initiatieven of evenementen.
We bekijken of we intramuros een lokale kermis in het leven kunnen roepen. We denken in het bijzonder aan een retrofoor.
De N-VA wil een lokale ondernemersraad oprichten, waaraan advies wordt gevraagd vooraleer er beslissingen genomen worden die de handelaars en ondernemers aanbelangen. De lokale economie geeft immers uitstraling aan het district. Via een ondernemersraad hebben de handelaars een rechtstreeks forum bij het districtsbestuur. Bij de heraanleg van winkelstraten zijn de handelaars het eerste aanspreekpunt.

Borgerhout werkt aan de zelfredzaamheid van Borgerhoutenaren

In onze gemeenschap is er plaats voor iedereen die onze Vlaamse samenleving mee vorm wil geven, die Nederlands leert en werk zoekt. Voor mensen die democratische waarden als vrijheid, gelijkheid van man en vrouw en respect verwerpen, is er geen plaats in Borgerhout. Maar mensen die mee willen, willen we helpen, ook als ze problemen hebben. We laten mensen niet vallen, maar we zitten op hun vel en brengen de hulpverlening samen. We vertrekken steeds vanuit de sterktes en het potentieel van mensen, als gemeenschapspartij wil de N-VA dat iedereen meekan.

(1)    In de wijk delen burgers lief en leed met elkaar, komen bewoners elkaar tegen. Het district brengt mensen samen en stimuleert lokale initiatieven die burgers samenbrengen en een buurtgevoel creëren. Buren moeten elkaar kennen en ondersteunen en de overheid inschakelen bij problemen. Daarom stappen we mee in de wijkwerking op maat als geïntegreerde aanpak om een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen in de wijk. Samen met de stadsmariniers, met onze verenigingen, ondernemers en burgers nemen we initiatieven om onze wijken te versterken en de leefbaarheid te verhogen. Buurtbewoners werken actief mee aan de gemeenschap. 
(2)    Door een inclusief integratiebeleid voorkomen we dat bepaalde groepen geïsoleerd geraken of willen we groepen uit hun isolement halen. Als district willen we initiatieven stimuleren die mensen samenbrengen over de grenzen van afkomst en geloof heen en parallelle structuren doorbreken. 
(3)    Samen met de stad promoten we lessen Nederlands bij alle anderstaligen. Wie deel is van onze Borgerhoutse gemeenschap, deelt de gemeenschappelijke taal.
(4)    Het Nederlands is de enige voertaal bij contact van burgers met de stad en het district. Ook in het straatbeeld en bij verenigingen moedigen we het Nederlands als omgangstaal aan. In het nieuwe subsidiereglement Stadsmakers geven we als district dan ook specifiek aandacht aan projecten die het Nederlands in de straten en wijken stimuleren. 
(5)    Het district voert een strijd tegen misbruiken op het vlak van burgerlijke stand. Gedwongen huwelijken, schijnhuwelijken en schijnerkenningen worden tijdig gedetecteerd en actief bestreden.  
(6)    Het district staat achter de ketenaanpak als hulpverleningsmodel en werkt hier binnen haar bevoegdheden aan mee. Zo laten we mensen die van hun drugsverslaving willen af geraken of jongeren die in de criminaliteit zijn terecht gekomen, niet los maar werken we als één team om hen te helpen uit deze uitzichtloze situatie te komen. 
(7)    Dienstencentra zoals Den Bleek, Den Drossaart, De Fontein, De Vrijgeweide en het vernieuwde Gitschotelhof zijn belangrijk voor onze senioren. De dienstencentra zijn modern, goed toegankelijk en bieden een uitgebreid en toegankelijk programma aan, om ervoor te zorgen dat senioren uit het sociaal isolement blijven en dat zorgbehoevende ouderen langer kunnen thuis wonen. 
(8)    Het district voert actie tegen de groeiende vereenzaming over alle leeftijden heen. Wijkwerkers en stadsmariniers detecteren vereenzaming of familiale problemen aan de bevoegde hulpverleners. We willen buren aan elkaar voorstellen, mensen verwijzen naar lokale contactpunten waar ze andere buren kunnen ontmoeten en mensen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten. Concreet zetten we in samenwerking met vrijwilligers, verenigingen, hulpverleners en ondernemingen volgende acties op:  
-    een samenwerking met Bpost om huisbezoeken te organiseren;
-    organiseren van ontmoetingsdagen voor eenzame ouderen;
-    belprojecten, waarbij senioren die dat wensen op een vast tijdstip gebeld worden door een vrijwilliger;
-    een sneeuw- en vuilnistelefoon: via deze lijn helpen vrijwilligers bejaarde buurtbewoners om sneeuw te ruimen en vuilnis en tuinafval naar de sorteerstraat te brengen.
(9)    Met Borgerhoutenaren met een beperking wordt rekening gehouden in alle onderdelen van de districtsbevoegdheden. Bij de aanleg van het openbaar domein wordt steeds gekeken of het bereikbaar en bruikbaar is voor iedereen. We voorzien voldoende rustpunten en bankjes onderweg. 
(10)    Ook bij activiteiten in ons district wordt er aandacht besteed aan mensen met een beperking en senioren die niet goed te been zijn. Cultuur-, sport- jeugd- en wijkactiviteiten hierrond moeten toegankelijk en bereikbaar zijn. Niemand mag een drempel ondervinden om deel te nemen aan de gemeenschap.
We maken mensen met een beperking en senioren wegwijs in het bestaande aanbod van activiteiten van het district en in dienstencentra, in de mogelijkheden die er bestaan rond zorg en ondersteuning …

Borgerhout is een district waar het goed wonen is

Borgerhout moet voor alle leeftijden en alle gezinnen aantrekkelijk zijn om te komen wonen en te blijven wonen. Onze buurten moeten aangenaam zijn om te wonen. De belangrijkste hardware hiervoor is: betaalbare woningen voor elk type gezin, alle noodzakelijke functies zoals buurtwinkels, scholen en kinderopvang, voldoende groene ruimte om te ontspannen, aantrekkelijke en levendige winkelstraten en parkeerplaatsen voor al die functies. Maar ervoor zorgen dat dit fysiek aanwezig is, is niet voldoende. Een buurt is pas aangenaam om te wonen als het er veilig is, als er geen overlast is en als alle buurtbewoners samenwerken aan een aangename leefomgeving, aan de gemeenschap. 

(1)    De N-VA gaat in Borgerhout voor aangename buurten, waarin alle noodzakelijke functies zoals scholen, kinderopvang, recreatie, parkeerplaatsen, buurtwinkels ... aanwezig zijn. Alle ontwikkelingen moeten hier dan ook aan voldoen.
(2)    Voor elk gezin moet er een betaalbare woning met voldoende ruimte te vinden zijn. We willen vooral extra inzetten op woningen voor tweeverdieners, middenklassegezinnen en alleenstaanden. Momenteel zijn 75% van de woningen in Borgerhout meergezinswoningen, dus appartementen of huizen waar meerdere gezinnen in wonen. Om ervoor te zorgen dat gezinnen hun hele leven in Borgerhout kunnen blijven wonen, moeten er op de private markt voldoende eengezinswoningen zijn. De stad en het district zien er mee op toe dat zulke betaalbare woningen in projecten worden voorzien.
(3)    Door de N-VA is de voorbije jaren de tendens om eengezinswoningen op te delen, ingeperkt. We willen dit blijven tegengaan, het aanbod eengezinswoningen moet behouden blijven. Zeker mooie panden en herenhuizen moeten behouden blijven. We willen zelfs aanmoedigen om gebouwen terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen. 
(4)    Borgerhout intramuros is nu al dicht bebouwd, in de toekomst willen we de verdere verdichting tegengaan.
(5)    We promoten het wonen boven winkelpanden. Leegstaande ruimtes boven winkels kunnen op die manier ingevuld worden.
(6)    De overkapping van de Ring en de andere leefbaarheidsprojecten bieden enorme kansen voor ons district. We staan achter de plannen van team Oost en Zuidoost en de beslissingen van de stad en Vlaanderen:
1.    Het Waterpark verbetert de waterhuishouding in ons district en de overkapping van de verbindingsweg zorgt voor een publieke doorsteek. Momenteel worden enkele deel-ingrepen meegenomen, we pleiten voor het vervolledigen van het project op termijn.
2.    Spoor Oost vergroenen en deels bestemmen voor kmo’s, gecombineerd met atelierruimtes en kantoren. Zo wordt een gemengde en dynamische wijk ontwikkeld, vlakbij het station Schijnpoort.
3.    De ontwikkeling van het Spoorpark tegen Borgerhout intramuros aan, dat groene ademruimte biedt aan de omliggende wijken en aansluit op het Terloplein en de centers aan de ene kant en Park Spoor Noord aan de andere kant.
4.    Het bermenlandschap Schijnvalleipark en de overkapping aan Hof Ter Lo zorgt voor een enorme uitbreiding van de beschikbare groenruimte in Borgerhout, er komt in de omgeving 98.000 m² gebruiksgroen bij!
5.    Het bermenproject Longitudinaal Ringpark verbindt de groene en open ruimte in de ringzone en verbetert daardoor de leefbaarheid, ook extramuros. Dit project zorgt bovendien voor een verbetering van de fiets- en wandelverbindingen langs de Ring.
(7)    We werken mee aan de aanpak van stadskankers en van leegstaande en verwaarloosde panden. Een mogelijkheid is om zulke gebouwen af te breken om in te zetten als extra groene, open ruimte in ons district.
(8)    De centers onder de spoorwegberm aan de Engelselei zijn onder impuls van de N-VA nieuw leven in geblazen en volledig gerenoveerd. We willen deze nu verder invullen met cultureel en creatief ondernemerschap, ambachten, horeca … en op termijn uitbreiden.
(9)    Onroerend erfgoed wordt blijvend gekoesterd. Ons beschermde districtshuis werd net prachtig gerestaureerd en kan lange tijd schitteren. Na een grondige renovatie en herinrichting krijgt de Peperbus (Sint-Janskerk) een nieuwe, dynamische bestemming. Ook het Reuzenhuis moet een duurzame publieke functie krijgen.
(10)    Het Te Boelaerpark wordt een lokaal park en willen we als districtsbestuur goed beheren. Dit park moet proper en veilig zijn met ruimte voor jong en oud, voor sport en spel, maar niet voor grote, commerciële evenementen. 
(11)    De vergroening van het district staat voorop om te zorgen voor een aangename leefomgeving. We maken daarom een groenweefselplan op. Verticaal groen, tuinstraten, groenslingers, toekomstbomen, mospanelen … dragen hiertoe bij.
(12)    We werken aan groene en levendige pleinen, die voor iedereen aangenaam zijn. Het Moorkensplein wordt door het stadsbestuur heraangelegd en het wordt prachtig; we gaan er alles aan doen om het prachtig te houden. 
(13)    Na decennia verdient het Vosplein een grondige vernieuwing waarbij het wordt opengesteld voor de buurt.
(14)    In de dichtstbevolkte buurten creëren we daar waar het kan door “groene sproeten” een aangename sfeer. We willen ook meer kleur in de straten door bijvoorbeeld gekleurde vuilbakken en nutskasten, bloemen, wimpels of de organisatie van een wedstrijd voor de mooiste straat, gevel of wijk.
(15)    We bekijken waar we in Borgerhout extra hondenlosloopzones kunnen inrichten. 
(16)    Het district ondersteunt maximaal alle initiatieven die investeren in een propere en leefbare buurt, zoals de Lentepoets, de burendag …
Samen met de stad gaan we de strijd aan tegen sluikstort, onder meer door de inzet van mobiele camera’s. Sluikstortplaatsen worden in kaart gebracht om gericht op te treden en hardleerse sluikstorters worden streng bestraft.

Borgerhout is een bruisend district omdat mensen zich verenigen

Door zich in te zetten voor de gemeenschap wordt een bewoner een burger. We willen dat het district de Borgerhoutse verenigingen ondersteunt, maar niet betuttelt. Het district moet niet alles in de plaats willen doen – of laten doen door geprofessionaliseerde middenveldorganisaties – van de verenigingen, maar kan wel hun partner zijn. Initiatieven van bewoners, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers maken van Borgerhout een hechte en levendige gemeenschap.
 
(1)    Het district heeft als taak om een omgeving te creëren waar alle verenigingen zich kunnen ontwikkelen. We willen dit mogelijk maken door projectsubsidies te voorzien en door verenigingen logistiek en administratief te ondersteunen. We stappen dan ook zoveel mogelijk af van werkingssubsidies. 
(2)    N-VA Borgerhout wil investeren in voldoende infrastructuur in elke wijk, waarvan verenigingen tegen een democratische prijs kunnen gebruikmaken voor hun vergaderingen en activiteiten. We kiezen hierbij voor gedeeld gebruik in plaats van ‘elke vereniging haar eigen lokaal’ en beheer van de infrastructuur door de verenigingen zelf. 
(3)    We hechten veel belang aan het opwaarderen van gemeenschapsvormende evenementen en feesten die Borgerhoutse verenigingen en hun leden opstarten of waaraan ze meewerken. Het zijn immers deze initiatieven die het contact en de verbroedering tussen bewoners bevorderen en bijdragen aan de sociale cohesie in ons district. We zijn trots op de grote Borgerhoutse evenementen zoals de Reuzenstoet en BorgerRio, maar ook op de kleinere wijkfeesten.
(4)    We moedigen het gebruik van het Nederlands in het verenigingsleven aan. Hier kunnen anderstalige Borgerhoutenaren hun Nederlands oefenen. 
(5)    N-VA Borgerhout wil als districtsbestuur actief aan de slag gaan met de gedecentraliseerde projectenpot “Stadsmakers”. Deze projectsubsidies ondersteunen de verenigingen en bewonersgroepen bij het uitvoeren van hun ideeën om het leven in de stad te verbeteren en om buren dichter bij elkaar brengen. 
In het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ organiseren we een volwaardige 11 juli-viering in Borgerhout, waarvoor het district nauw samenwerkt met de Borgerhoutse verenigingen.

Borgerhout is een bruisend district door ruimte te geven aan onze jongeren

Borgerhout is een jong district. Dat brengt heel wat mogelijkheden, maar ook uitdagingen met zich mee. We willen er – samen met de ouders, de scholen en het (vrijwillig) jeugdwerk - voor zorgen dat jongeren in Borgerhout in veilige en aangename omstandigheden kunnen opgroeien tot verantwoordelijke burgers. 

(1)    In samenwerking met de scholen wil N-VA Borgerhout een sterke campagne voeren om de toeleiding naar de jeugdbeweging vanuit alle hoeken en kanten van de Antwerpse samenleving te stimuleren. 
(2)    We willen de jeugdverenigingen uit diverse culturele gemeenschappen samenbrengen en verbinden om elkaar beter te leren kennen en hen te laten leren uit elkaars ervaringen. Het district organiseert overleg tussen de verschillende jeugdverenigingen zodat deze op elkaars noden en sterktes kunnen inspelen.
(3)    De N-VA wil jeugdverenigingen ondersteunen op vlak van logistiek, communicatie, infrastructuur, administratie, via de jeugdconsulent van het district. Waar nodig kan ook gericht financiële steun worden verleend.
(4)    N-VA Borgerhout wil aan de bestaande jeugdbewegingen (Scouts, Chiro, KSA …) een concreet kader aanreiken van zaken waarvoor zij een beroep kunnen doen op het district en hen tegelijkertijd ook uitnodigen en begeleiden naar een actieve deelname aan evenementen in het district, zoals BorgerRio, de Reuzenstoet … Het district moet meer worden dan ‘iets waar ze subsidies kunnen aanvragen’.
(5)    Met de stad en de partners wordt bekeken hoe jeugdverenigingen een eigen of gedeelde stek kunnen krijgen. Het district voorziet infrastructuursubsidies en/of subsidies voor de inrichting van lokalen van jeugdverenigingen. 
(6)    Door de opmaak van speelweefselplannen weten we welke speelinfrastructuur er is en waar er een tekort is. Op basis van deze speelweefselplannen investeren we in speelinfrastructuur, zodat er in elke buurt aangename en veilige speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren zijn.
(7)    De N-VA pleit voor “brede” Borgerhoutse scholen, die (naar het voorbeeld van Het Keerpunt in de Leopoldstraat) een ontmoetingsplaats zijn voor bewoners van hun wijk en die hun maatschappelijke rol ten volle opnemen.
(8)    We stimuleren sport bij jongeren en voorzien voldoende ondersteuning van de jeugdwerking van de Borgerhoutse sportverengingen.
(9)    De academie Muziek-Woord (Collegelaan) en het Jeugdmuziekatelier Waelrant (Te Boelaerlei) moeten over voldoende ruimte en aangepaste infrastructuur beschikken zodat ze zo veel mogelijk geïnteresseerde en getalenteerde kinderen en jongeren kunnen bereiken. We willen deze organisaties meer betrekken bij evenementen van het district door bijvoorbeeld tijdens een receptie leerlingen van de academie laten optreden, dit is dan voor de leerlingen ook meteen een goede oefenschool.
(10)    We pleiten voor meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren in Borgerhout om buitenschools tekenlessen te volgen en op andere manieren hun creativiteit te ontplooien. 
De N-VA wil de Borgerhoutse jongeren – zowel georganiseerde als niet-georganiseerde – betrekken bij het beleid. Dit kan via de jeugdraad, waar van onderuit door de jongeren zelf advies wordt gegeven aan het districts- en stadsbestuur, maar we willen ook inzetten op innovatieve en digitale inspraakinstrumenten waarmee we alle Borgerhoutse jongeren kunnen bereiken.

Borgerhout is een bruisend district door iedereen te laten sporten

Sporten is gezond en een fitte, actieve bevolking is goed voor ons district. Bovendien gaat van sport een enorme gemeenschapsvormende kracht uit. Sport draagt bij tot het algemeen welzijn, geeft mensen identiteit en bevordert de integratie. We willen daarom alle Borgerhoutenaren de ruimte en de mogelijkheid geven om te bewegen en te sporten, alleen, met buren of vrienden of in clubverband.
 
(1)    We willen zoveel mogelijk Borgerhoutenaren aan het sporten en het bewegen krijgen en houden. De N-VA wil zowel competitieve als recreatieve sporters het gepaste kader bieden om aan sport te kunnen doen. Samen met sportclubs en met scholen doen we als district extra inspanningen om de Borgerhoutenaar – jong en oud – aan te moedigen om te sporten.
(2)    Naast het sporten in clubverband willen we ook sporten als individu of met een groep vrienden aanmoedigen.
(3)    Ook mensen met een beperking moeten alle kansen krijgen om te sporten. Daarom moedigen we de G-sportinitiatieven aan en rusten we de sportinfrastructuur in Borgerhout zo uit dat het toegankelijk is voor mensen met een beperking.
(4)    Nu de lokale sportsubsidies een districtsbevoegdheid worden, willen we zelf bepalen hoe we deze nog beter kunnen afstemmen op onze Borgerhoutse sportverenigingen. De sportraad is hierbij een belangrijke partner. Financiële ondersteuning moet altijd gericht zijn en het uitgangspunt moet zijn dat onze verenigingen zelfbedruipend zijn. We zetten voornamelijk in op projectsubsidies en op logistieke, communicatieve en administratieve ondersteuning.
(5)    We richten het openbaar domein in met kleinschalige sportinfrastructuur die door iedereen gebruikt kan worden. Op pleintjes plaatsen we fitnesstoestellen of een petanqueveld, waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. We waken erover dat dit niet leidt tot overlast voor de buurtbewoners.
(6)    In elke wijk zou er een mogelijkheid moeten zijn om te bewegen. In enkele wijken – voornamelijk extramuros – ontbreekt dit nog; hier willen we investeren in trapveldjes, basketbalvelden, fitometers, urban sport …
(7)    We streven naar optimaal en gedeeld gebruik van de bestaande sportinfrastructuur. Verenigingen en scholen worden gestimuleerd om hun infrastructuur open te stellen voor (andere) sportverenigingen of buurtbewoners die komen sporten. 
(8)    Waar het nodig is, willen we samen met de stad en de sportclubs verder investeren in de sportinfrastructuur in ons district: de sporthallen Plantin Moretus en Luisbekelaar, het zwembad Plantin Moretus, de sportvelden …
(9)    Het Te Boelaerpark moet zijn recreatieve en rustige karakter behouden. Dit park leent zich perfect tot individuele sporten zoals joggen, of sporten met vrienden (kubben, rustig een balletje trappen). De infrastructuur voor individuele sporters wordt verbeterd (zoals mogelijk een Finse piste, openbare fitnesstoestellen …).
(10)    Ons district telt heel wat leuke Borgerhoutse sportevenementen zoals de KrugerKross, de Dreihoek Koers, de grote prijs Sofie Goos, de Reuzenloop, Antwerp Street Soccer ... We willen deze evenementen verderzetten en nog meer Borgerhoutenaren hier naartoe krijgen. 
We willen de herinnering aan Borgerhoutse sporthelden zoals Stan Ockers levendig houden. Dit kunnen we doen door bijvoorbeeld een Stan Ockers-prijs uit te reiken, een gedenkteken te plaatsen of een sportmanifestatie aan hen op te dragen.

Borgerhout is een bruisend district door een gevarieerd cultuuraanbod

Cultuur is een uiting van onze identiteit. We mogen fier zijn op het culturele aanbod in Borgerhout, maar willen het nog meer voor en van iedereen maken. Cultuur moet tegelijk kwalitatief hoogstaand én laagdrempelig zijn. Er moet ruimte zijn voor een divers aanbod aan professionele culturele evenementen én voor actieve kunstcreatie door de inwoners van ons district. 

(1)    De culturele initiatieven van Borgerhoutse burgers, verenigingen en ondernemingen worden ondersteund door het district. Een logistiek, financieel of promotioneel duwtje in de rug kan al veel betekenen om een positieve dynamiek te creëren. We zetten vooral in op initiatieven die van onderuit, van de Borgerhoutenaar komen. 
(2)    Het district zal selectiever zijn in haar subsidiebeleid en hoofdzakelijk werken met projectsubsidies. Cultuurhuizen en verenigingen worden gestimuleerd om hun doelpubliek te verbreden en initiatieven te nemen om hun werking zelf te versterken.
(3)    Bij kunst en cultuur staat gemeenschapsvorming voorop, met als doel zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen en ontdekken. Het district maakt geen keuzes of spreekt geen oordeel uit, maar streeft naar maximale betrokkenheid. Cultuur en kunst zijn er voor iedereen. We stimuleren dan ook de deelname aan amateurkunsten.
(4)    We zijn trots op het sterke aanbod op de Borgerhoutse podia (Roma, Trix) en willen dit verder promoten, in Borgerhout zelf en daarbuiten. We willen dat De Roma en Trix hun bovenlokale uitstraling behouden. 
(5)    Ons district heeft geen lokaal cultureel centrum, wel enkele culturele organisaties die een mooi programma aanbieden. We pleiten toch voor één Borgerhouts cultureel centrum, dat openstaat voor deze culturele organisatie, maar ook voor alle lokale initiatieven en verenigingen. Zo kan de structuur van organisaties zoals Rataplan, het Werkhuys en de Theatergarage gestroomlijnd worden.
(6)    Het district werkt goed samen met het kunstencentrum De Roma, met transparante afspraken die van beide kanten nageleefd worden. 
(7)    Onze culturele locaties moeten nog meer opengesteld en gepromoot worden als plaatsen voor groepen om te creëren en om te repeteren. 
(8)    De academie Muziek-Woord en het Jeugdmuziekatelier Waelrant worden voldoende ondersteund, zodat ze in aangepaste infrastructuur zo veel mogelijk geïnteresseerde en getalenteerde Borgerhoutenaren bereiken. 
(9)    De Reuzenstoet en BorgerRio, typisch Borgerhoutse evenementen die veel mensen samenbrengen, willen we nog meer uitstraling geven.  
(10)    Spoor Oost wordt verder ontwikkeld als festival- en evenementenlocatie, aansluitend bij initiatieven zoals BorgerWood, Wintervuur, Sinksenfoor …
(11)    Elk jaar vieren we onze Vlaamse feestdag 11 juli in Borgerhout met een hoogstaand cultureel programma. 
We willen het Borgerhouts erfgoed en de roemrijke geschiedenis van ons district in de kijker zetten met concrete projecten, onder meer door samenwerking tussen het district en de heemkundige kring Gitschotelbuurschap.

Borgerhout is een bruisend district door actieve senioren

De N-VA garandeert aangepaste en kwalitatieve zorg voor senioren. Maar we vinden het zeker zo belangrijk dat onze senioren actief blijven in onze gemeenschap. We willen actieve senioren die participeren en meewerken aan het beter maken van hun wijk en ons district. We vertrekken daarbij van de sterktes en het potentieel van mensen. De strijd tegen de vereenzaming vormt een belangrijk aandachtspunt. 

(1)    Het district promoot een actieve levensstijl en zorgt ervoor dat senioren zelf kunnen kiezen uit een waaier aan sport-, ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden, aangepast aan hun noden en behoeften. We willen de belangrijkste redenen wegnemen waarom ouderen niet aan activiteiten deelnemen, namelijk het tijdstip, de afstand of de bereikbaarheid.
(2)    Ouderen worden in de wijkwerking op maat actief betrokken bij activiteiten en projecten in de wijk, zoals huiswerkbegeleiding van kinderen, initiatieven rond sport en cultuur … 
(3)    Alle wijk- en dienstencentra moeten open en toegankelijk zijn voor senioren en bieden hun activiteiten aan zoals computerlessen.
(4)    We zetten samen met verenigingen, vrijwilligers, hulpverleners en anderen projecten op om vereenzaming van ouderen te detecteren en aan te pakken: huisbezoeken, ontmoetingsdagen, belprojecten waarbij vrijwilligers naar senioren bellen …
(5)    Het openbaar domein is maximaal toegankelijk en bereikbaar voor senioren. Met het oog hierop investeren we in de begaanbaarheid en de veiligheid van de voetpaden in ons district. Voetpaden met losliggende tegels, plasvorming, onkruid ... pakken we aan. Bij onderhoud en vernieuwing van fietspaden wordt egaal materiaal zoals asfalt gebruikt.
(6)    Om senioren langer thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, wil de N-VA ook in Borgerhout een mantelzorgpremie invoeren en deze samen met de woonaanpassingspremie bekend maken bij onze senioren. 
(7)    Via de sneeuw- en vuilnistelefoon helpen vrijwilligers bejaarde buurtbewoners om sneeuw te ruimen en vuilnis naar de sorteerstraat te brengen.
De seniorenraad is een belangrijke partner van het district. De senioren in het district worden geïnformeerd over het bestaan van de seniorenraad en over hoe ze in contact kunnen treden. De informatiedoorstroming naar senioren dient op hun maat te gebeuren en via kanalen die zij het meeste gebruiken.

Borgerhout is een verantwoordelijk en slim district

De afgelopen legislaturen is er veel te veel geld dat bedoeld was voor investeringen in het openbaar domein, naar subsidies en feestjes gegaan. Daardoor liggen de straten en fiets- en voetpaden er erbarmelijk bij. Dankzij het stadsbestuur krijgen de districten meer autonomie, maar we willen de middelen van het district dan ook goed beheren. Voor ons betekent dit dat we investeren in realisaties met een blijvend karakter.
Vooraleer er beslissingen worden genomen over die investeringen, betrekt het district de burgers zo veel mogelijk. Ook tijdens de uitvoering worden burgers op de hoogte gehouden worden hun meldingen opgenomen. Participeren betekent voor ons niet het opzetten van praatbarakken, wél het luisteren naar de bevolking en het geven van verantwoordelijkheid.
Het district is er voor de burger en niet andersom. Klantvriendelijkheid moet voorop staan bij de districtsdiensten. Dit moeten we doen op een moderne, toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier. 

(1)    Het is dringend tijd om de financiën van ons district op orde te brengen. Wij willen investeren in de toekomst van Borgerhout, in plaats van op korte termijn te denken. Enkel door de dagelijkse uitgaven onder controle te houden, houden we ruimte over om te kunnen investeren in onze straten, pleinen, parkjes, sportvelden … We gaan verstandig en verantwoord om met de financiële en personele middelen van het district.
(2)    De lokale vzw’s kunnen nog steeds rekenen op (financiële) steun van het district. De N-VA wil transparantie over de inkomsten en uitgaven van deze vzw’s. Hierbij staat steeds de Borgerhoutenaar voorop. Van gesubsidieerde vzw’s verwachten we dat ze openstaan voor de buurt, de democratische waarden respecteren en het algemeen welzijn dienen. 
(3)    Het toekennen van structurele subsidies gebeurt transparant op basis van reële uitgaven en kosten. Tegenover elke subsidie moet een te verantwoorden uitgave staan.
(4)    N-VA Borgerhout wil burgers betrekken via periodieke ontmoetingen per wijk, om hun wensen, ideeën, voorstellen op te nemen.
(5)    Bij (her)aanlegprojecten van het openbaar domein besteden we aandacht aan participatie en communicatie met de betrokkenen, zodat hun wensen, verzuchtingen en belangen afgewogen kunnen worden.
(6)    De N-VA wil dat buurtvergaderingen echte overlegmomenten worden, en niet langer presentaties van genomen beslissingen en voldongen feiten.
(7)    Het district besteedt extra aandacht aan het snel, kwalitatief en efficiënt uitvoeren van geplande werken. 
(8)    Wanneer burgers problemen signaleren aan het openbaar domein, worden deze snel opgelost en worden burgers op te hoogte gehouden van hun melding.
(9)    We willen de bestaande adviesraden in ons district (cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad, sportraad) herwaarderen, door hen tijdig bij de besluitvorming te betrekken en ermee in dialoog te gaan. Met de oprichting van de ondernemersraad worden ook handelaars en ondernemers betrokken bij het beleid van het district. 
(10)    De N-VA wil de dienstverlening aanpassen aan de burger. Daarom moeten de inwoners van Borgerhout zo veel mogelijk dienstverlening van het district kunnen krijgen via de digitale weg. 
(11)    Voor inwoners die niet goed met computers overweg kunnen, blijft er begeleiding aan het loket aangeboden. In dit kader kan een vliegende ambtenaar ingezet worden die in dienstencentra op vaste tijdstippen aanwezig is om senioren digitaal te helpen.
(12)    De dienstverlening in het Borgerhoutse districtshuis is klantvriendelijk, behulpzaam en beleefd.
(13)    Het gebruik van het Nederlands bij de districtsdiensten wordt gewaarborgd.
Conform het neutraliteitsbeginsel zijn religieuze of ideologische symbolen niet toegestaan bij rechtstreekse klantencontacten van het districtspersoneel.